Scientific Research_Institute of Geology,China Earthquake Administration

Location: Home > Scientific Research

  Scientific Research

The Institute of Geology held an analysis meeting for seismogenic structure and earthquake trend of the Lushan, Sichuan earthquake

2014/5/27 15:21:11

At 9 am, April 21, 2013, the Institute of Geology held an analysis meeting for the seismogenic structure and earthquake trend of Lushan, Sichuan Ms7.0 earthquake. Academician Deng Qidong, Director Zhang Peizhen, Secretary Ouyang Biao, Deputy Director Ma Shengli, Secretary Liu Fenglin, as well as researchers Ran Yongkang, Zhou Qing, Zhou Yongsheng, Yang Xiaoping, Tang Ji, Yin Gongming, Li Tao, Chu Quanzhi, Wang Min, Ma Ji, Zhan Yan, Yang Zhuzhuan, Zhang Zhuqi, Chen Xiaobin, Zhou Bengang, Shan Xinjian, Liu Jing, Yu Guihua, Chen Lichun, Xu Jiandong, Gao Mingxing, Wang Min and Guo Zhi and relevant people from management departments attended the meeting. After four hours’ sufficient discussion, conclusions were made on the seismogenic structure of Ms 7.0 Lushan earthquake and its impact on the earthquake trend in the country.

http://www.eq-igl.ac.cn/admin/upload/Photos/科研动态/S20130421151505970070.jpg