Location: Home > Academic Degreees Committee

  Academic Degreees Committee

Director:RanYongkangDirector:Ma ShengliXu Jiandong


Member:Ding GuoyuMa ZongjinMa ShengliMa JinDeng Qidong

Ran YongkangLiu LiqingTang JiXu JiandongHe Honglin

He ChangrongZhang PeizhenSheng ZhenkangChen JieShan Xinjian

Zhou BengangXu XiweiNie Gaozhong

Secretary:Wan Jinglin