Location: Home > Science and Technology Committee

  Science and Technology Committee

Director:He ChangrongDeputy Director:He Honglin


Shan Xinji


Member:Ma ZongjinMa JinDeng QidongDing GuoyuZhang Peizhen

Ou YangbiaoMa ShengliXu XiweiRanYongkangHe Honglin

Yang XiaopingHan ZhujunXu JiandongWei HaiquanLi Ni

He ChongrongLiu LiqangYang XiaosongZhou YongshengChen Jie

Zhen DewenShan XinjianGan WeijunWang MinNie Gaozhong

Li Zhiqiang Su Guiwu Zhou Bengang Min Wei Zhou Qing

 Tang Ji Zhan Yan Chen Xiaobin Yin Gongming
 Secretary: Yin Gongming